โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นายฤทธิชัย  ขุนโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าของแปลงที่ลงสมัครเข้าร่วมโครงการ ก่อนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล ณ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)