การเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 07.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นายฤทธิชัย ขุนโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดโพธิ์เตี้ย บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

                     

 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 07.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นายฤทธิชัย ขุนโยธา เป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านล่องเข้ หมู่ที่ 16  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

                     

(Visited 12 times, 1 visits today)