การติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน เข้าร่วมการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ได้พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)