การประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายนายบดินทร์ หล้าคำมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล รับฟังการประชุมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ผ่าน ระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 5 times, 1 visits today)