นางอมรรักษ์ วงศ์ษา

พัฒนาการอำเภอชนแดน

วิสัยทัศน์ : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

บริการของเรา