ประวัติความเป็นมา

อำเภอจอมทอง เป็นอำเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่     มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 114 ปีแล้ว มีศักยภาพในการพัฒนาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สวยงาม มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีผู้คนนับล้านเดินทางมาเที่ยวแต่ละปี แต่น้อยคนจะรู้จักอำเภอแห่งนี้ โดยเฉพาะการเดินทางมาเที่ยวดอยอินทนนท์

อำเภอจอมทองเป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง มีภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการรองรับรับความเจริญจากจังหวัดเชียงใหม ปัจจุบันอำเภอจอมทองมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทุกๆด้านของกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนใต้ของจังหวัดลำพูน และทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย  

อำเภอจอมทอง มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องเกี่ยวกับตำนานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยในปี พ.ศ. 2443 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองขึ้นใหม่ ในช่วงที่นครเชียงใหม่ว่างเจ้าผู้ครองนครอันเนื่องจากการถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ในกลุ่มหัวเมืองย่อยทางใต้ของนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งที่ว่าการอำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางปกครองขึ้น ณ บริเวณบ้านท่าศาลา ริมแม่น้ำปิงทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอจอมทอง ซึ่งปัจจุบันคือบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง โดยมีเจ้าอินทว-โรรสสุริยวงษ์ (ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร) เป็นผู้คุมการก่อสร้างด้วยตนเองและตั้งได้ชื่อตามชื่อวัดพระธาตุจอมทองว่า “อำเภอจอมทอง

 

คำขวัญอำเภอจอมทอง  "อินทนนท์สูงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำโพธิ์"

  • อินทนนท์สูงเด่น ดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาเที่ยวปีละหลายล้านคน เป็นสถานที่ที่งดงาม มีถ้ำ น้ำตก ภูเขา ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะ น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกวชิรธาร ถ้าบริจินดา ดอยหัวเสือ กิ่วแม่ปาน เป็นต้น
  • ร่มเย็นองค์พระธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจอมทอง นับจากตำนานนายสอย นางเม็งเมื่อปี พ.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบันนับได้ 561 ปี เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพอย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาเคารพสักการะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ท่านเจ้าคุณเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี
  • น้ำตกสวยสะอาด จอมทองถือว่าเป็นอำเภอที่มีน้ำตกมากที่สุดอำเภอหนึ่งของประเทศ มีน้ำตกน้อยใหญ่ทางทิศตะวันตก ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง อาทิ เช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่เตี๊ยะ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกสิริธาร น้ำตกแม่ปาน เป็นต้น
  • เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำโพธิ์ อำเภอจอมทองมีประเพณีที่สำคัญ คือประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ที่ชาวจอมทองปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน นิยมแห่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ถือเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของคนภาคเหนือ เริ่มถือปฏิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง ปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่แพร่หลายไปหลายพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงกับอำเภอจอมทองและจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ

อำเภอจอมทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 103 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559) [6]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559) [6]
1. บ้านหลวง Ban Luang 23 16,839 3,249
13,590
(ทต. จอมทอง)
(ทต. บ้านหลวง)
2. ข่วงเปา Khuang Pao 15 10,792 4,867
5,925
(ทต. จอมทอง)
(อบต. ข่วงเปา)
3. สบเตี๊ยะ Sop Tia 21 12,251 12,251 (ทต. สบเตี๊ยะ)
4. บ้านแปะ Ban Pae 20 12,116 12,116 (ทต. บ้านแปะ)
5. ดอยแก้ว Doi Kaeo 9 5,550 1,465
4,085
(ทต. จอมทอง)
(ทต. ดอยแก้ว)
6. แม่สอย Mae Soi 15 9,263 9,263 (ทต. แม่สอย)
รวม 103 66,811 60,886 (เทศบาล)
5,925 (อบต.)

สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอจอมทอง

1.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

2.น้ำตกแม่กลาง  น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

3.น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ของดอยอินทนนท์ มีชื่อเสียงระดับประเทศ

4. น้ำตกแม่ยะ น้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยมาก่อน

5. น้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือ น้ำตกรักจัง  ฉากประกอบภาพยนตร์เรื่องรักจัง

 

6. น้ำตกสิริภูมิ บ้านขุนกลาง กม.31 ดอนอินทนนท์  และจุดกางเต้นท์ม่อนอิงฟ้า

7.น้ำตกแม่เตี๊ยะ หรือ น้ำตกถูกลืม ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง

8.อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน ริมทางขึ้นไปน้ำตกแม่เตี๊ยะ วัดศิลปะแบบเนปาลแห่งเดียวของเชียงใหม่

9. นาขั้นบันไดบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์

10.นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

11. กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ 

(Visited 4,491 times, 2 visits today)