พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ ( วันที่​ 1)​

✨ พช.จอมทอง​ ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดอยแก้ว​ ( วันที่​ 1)​✨

วันที่ 9 มีนาคม 2564

นายประวิทย์​ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และสามารถใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยแก้ว จำนวน 15 คน ณ​ ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านแม่เตี๊ยะใต้​ อำเภอจอมทอง​ จังหวัดเชียงใหม่​ ผ่านคลิปวีดีโอการบรรยายพิเศษบทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ จากนั้นทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี“ทำความดีด้วยหัวใจ”และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกัน​ พร้อมรับฟังการบรรยาย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ และถอดบทเรียนกิจกรรมวันแรก

พช.จอมทอง​ : รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง
#จังหวัดเชียงใหม่
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)