VDR บ้านขาม ตำบลบุแกรง

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR)

                               รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR)บ้านกรูด หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือในด้านต่างๆ ทำให้ทราบผลการพัฒนาที่ผ่านมาและในปัจจุบันรวมทั้งสภาพทั่วไปของชุมชน โดยการประเมินการพัฒนาซึ่งได้นำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค มาเป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดเวทีประชาคมร่วมกับภาคีการพัฒนา และได้นำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ด้วยโปรแกรม  Community Redar Analysis (CIA) มาใช้ในการวิเคราะห์  ทำให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคตและเพื่อเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรภาคีการพัฒนา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาโครงการ งบประมาณ และใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ ต่อไป

 VDR-บ้านขาม-ม.8-ต.บุแกรง

 

(Visited 70 times, 1 visits today)