แผนชุมชนบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง

 

  แผนชุมชนบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง  

                  แผนชุมชนบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเพื่อ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นหลัก หันกลับไปพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 แผนชุมชนบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง

 

(Visited 127 times, 1 visits today)