แนวทางการจัดเก็บข้อมูล กชช 2 ค

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล กชช 2 ค

                    กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพวิตของประชาชน (พชช.) รับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท ทุก 2 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สามารถนำไปใช้ประโยชน์วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งใช้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างแท้จริง
                    “คู่มือการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค” ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วยประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจในแบบสอบถาม และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูล กชช. 2ค ของทุกหมู่บ้านมีคุณภาพถูกต้อง และครบถ้วน ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น

คลิคด้านล่าง

 

 

 คู่มือการจัดเก็บข้อมูล กชช2ค

 

(Visited 165 times, 1 visits today)