ปราชญ์ชุมชน นางศิริรัตน์ พิลึกรัมย์ (ทอผ้าไหม)

นางศิริรัตน์     พิลึกรัมย์  

เกิด 17 มีนาคม 2521    อายุ  38  ปี  

อยู่บ้านเลขที่  152 หมู่ 1  ตำบล ชุมแสง   อำเภอ จอมพระ  จังหวัด  สุรินทร์  

 โทรศัพท์     098-2097-599

ความเชี่ยวชาญ ด้านการทอผ้าไหม

ความเป็นมา

               ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมได้สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  ทอผ้าไหมเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือใช้ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ  ลักษณะเป็นลายพื้นบ้าน เช่น ผ้าอัมปรม  ผ้าโฮล  ผ้าอัลลูนซีม  ผ้าคะเมาตะมอร์  ต่อมาได้มีการพัฒนาการผลิตมากขึ้นเนื่องจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น  นอกจากมีการทอผ้าไหมไว้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังสามารถจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง  และมีการพัฒนาลวดลายโดยการมัดหมี่  การย้อมสี  ทำให้เกิดลวดลายที่สวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 

  กระบวนการวิธีทำ

              เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม     การเลี้ยงไหม    การปั่น  การกรอ  การตวง  มัดย้อม  การนำเส้นไหมขึ้นกี่ทอผ้า  และการทอผ้า

ความสำเร็จที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  

           เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสืบทอดมาจากจากบรรพบุรุษ ทำให้เกิดมีความรักความผูกพัน  ความสามัคคี  มีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น

ข้อพึงระวัง

ต้องระวังเรื่องสภาพแวดล้อมด้วย เนื่องจากอาจจะมีการใช้สารเคมีในการย้อมสีไหม  เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ    จึงต้องมีการบำบัดน้ำก่อน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                   1) ศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน

                   2) นำมาปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้

                   -เป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในหมู่บ้านและตำบล

(Visited 131 times, 1 visits today)