กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเชียงสง จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 ภายใต้แนวคิด รวมคน รวมเงิน รวมทุน ลดต้นทุนค่าครองชีพ การรวมตัวของประชาชน สอนให้รู้จักช่วยตนเอง/ผู้อื่น ด้วยการประหยัด ออมเงิน แล้วนำมาสะสมรวมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

  วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 

 1. เพื่อให้ราษฎร สมาชิกรู้จักประหยัดและอดออม
 2. เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในชุมชนและสร้างวินัยระบบบริหารการเงินแก่ชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิก
 4. เพื่อพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้มีคุณธรรม
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม
 6. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยและนำไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดี

การบริหารเงินทุนและทรัพยากร

            การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง   ได้ยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ    ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจกัน การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชี มีการมอบหมายงานแก่คณะกรรมการในการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบตามหลักการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร และทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ ทุกวันที่ 4 ของเดือนจะมีการนำเงินฝากสัจจะมาส่งแก่คณะกรรมการฯ   มีการสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ  ทุกสิ้นปี คณะกรรมการฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี, ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ, วาระของคณะกรรมการ, ปิดบัญชี สรุปสถานะทางการเงินและจัดสรรผลประโยชน์คืนให้สมาชิกตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้

 ผลการดำเนินงาน

 สมาชิก

    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเชียงสง จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 ภายใต้แนวคิด รวมคน รวมเงิน รวมทุน ลดต้นทุนค่าครองชีพ การรวมตัวของประชาชน สอนให้รู้จักช่วยตนเอง/ผู้อื่น ด้วยการประหยัด ออมเงิน แล้วนำมาสะสมรวมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ   สมาชิกแรกเข้า จำนวน 62 คน ปี 2559 มีสมาชิกจำนวน  85 คน แยกเป็น บุคคลจำนวน 81 ราย /กลุ่ม 1 กลุ่ม/กิตติมศักดิ์  4  ราย   และในปี 2560 (ปัจจุบัน) มีสมาชิกจำนวน     98 คน กลุ่ม ๖ กลุ่ม รวมเป็น 104 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.35  

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ในวันที่  16  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559                           ณ ศาลากลางหมู่บ้านเชียงสง ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.นายธนิต  อภิชาตวาณิช          ตำแหน่ง  ประธานฯ

 1. นางทองมี เหมาะใจ ตำแหน่ง  รองประธาน
 2. นายสุรศักดิ์ สุขจิตร ตำแหน่ง  เลขานุการ
 3. นางนกน้อย อินทร์สำราญ ตำแหน่ง เหรัญญิก
 4. น.ส. ไพโรจน์ ทองสุข ตำแหน่ง กรรมการ
 5. นางไข่มุก ซ้ายกาละคำ ตำแหน่ง กรรมการ
 6. นายสุรชัย สุขจิต ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)

      1. นางนกน้อย อินทร์สำราญ      ตำแหน่ง ประธาน

     2.นางธัญญารัตน์ หอมหวน       ตำแหน่ง กรรมการ

     3.นายคำพา ศรีสุข                ตำแหน่ง กรรมการ

   คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

 1. นายสุรศักดิ์ สุขจิตร            ตำแหน่ง ประธาน
 2. นางเพ็ง จันทบูล                ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นางวันเพ็ญ ประจวบสุข        ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม

 1. นายสุรชัย สุขจิต                ตำแหน่ง ประธาน
 2. นางน้อย ลายเงิน               ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นางม้วน พรมศรี                ตำแหน่ง กรรมการ

หลักการบริหาร

           คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง มีทั้งหมด 7 คน โดยมี นายธนิต  อภิชาติวาณิช เป็นประธานกรรมการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นฝ่าย ๆ ดังนี้

– ฝ่ายอำนวยการ

– ฝ่ายเงินกู้

– ฝ่ายตรวจสอบ

– ฝ่ายส่งเสริม

ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ดังนี้

 1. ด้านสมาชิก
 • การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น การจัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน, การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยในปี 60 มีการประชุมประจำเดือน ของสมาชิกแล้วจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการร่วมกัน โดยยึดหลักความเอื้ออาทรต่อกัน
 • สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง มีสัจจะร่วมกันในการฝากเงินสัจจะประจำทุกวันที่ 4 ของเดือน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของ
 • การประกอบอาชีพของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง ทุกคนจะมีอาชีพหลักในการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด การค้าขาย รับจ้าง และ รับราชการ ทำให้มีรายได้เพียงพอในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้สมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนไปสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
 • การให้คำยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลกับสมาชิกที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกคนอื่นๆ และสมาชิกที่ชำระหนี้ได้ก่อนกำหนดหรือตรงตามกำหนด

 

 1. ด้านคณะกรรมการ
 • คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง บริหารจัดการกลุ่มโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล ได้แก่

 • หลักคุณธรรม คือ ให้ความเสมอภาคกับสมาชิกทุกคน เช่น การพิจารณาอนุมัติ

เงินกู้ให้สมาชิกตามความเป็นจริง ตามวัตถุประสงค์การขอกู้ของสมาชิก ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ         และให้ความยุติธรรมกับทุกคน

 • หลักนิติธรรม คือ การบริหารจัดการกลุ่ม ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง และตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและสนับสนุน

 • หลักความโปร่งใส คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง ได้จัดทำเอกสารบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเงินกองทุนหมู่บ้านทุกๆ ปี และเมื่อสิ้นปีจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ สถานะทางการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ไว้ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
 • หลักการมีส่วนร่วม คือ  การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในทุกๆ กิจกรรม
 • หลักความรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบตามตำแหน่ง

และหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

 • หลักความคุ้มค่า คือ  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ ทำให้การทำงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันชัดเจน ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงสง ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จำนวน 1 ครั้ง และได้ศึกษาดูงานจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน และได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ของตนเอง

 

(Visited 584 times, 1 visits today)