กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามนิเทศการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ พัฒนา [...]