ประชุมการดำเนินงานงบ สปน.

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ดำเนินการประชุมกลุ่มอาชีพท่ีได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก สปน. จำนวน 15 กลุ่ม เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และรายงานผล ตามกระบวนการต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)