ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ 2.1.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลและปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มระวี อำภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ 2.1.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลและปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ 2.1.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลและปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนิท อำภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ 2.1.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลและปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ 2.1.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลและปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด