ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ณ ไร่สุขพ่วง หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

สพอ.จอมบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

พช.ราชบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าที่ส่งผ้าเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

อำเภอจอมบึง ขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

อำเภอจอมบึง ขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]

อำเภอจอมบึง เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]