โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

พัฒนาการอำเภอจอมบึง

นายเผด็จ กลิ่นฟุ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลแก้มอ้น
และตำบลด่านทับตะโก

นางสาวปัณณทัต ปิ่นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลรางบัว
และตำบลเบิกไพร

นางสาวรุ่งนภา โชติเสงี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลจอมบึง
และตำบลปากช่อง

นางสาวจิราพัชร เกลี้ยงมน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลจอมบึง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 574 times, 1 visits today)