อำเภอจอมบึง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) อำเภอจอมบึง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

<<<…อำเภอจอมบึง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) อำเภอจอมบึง…>>>

💢 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) อำเภอจอมบึง โดยนายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง มอบหมายให้ นายสามาตร เตี้ยเนตร ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุม
โดยการประชุมมีวาระสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่
– สรุปผลและนำเสนอผลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
– การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละตำบล ทั้ง 6 ตำบล
– การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอรับการช่วยเหลือในมิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ (การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)
– รายงานการสนับสนุนการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากภาคส่วนและองค์กรต่างๆ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ เช่น การลงพื้นที่ของทีมพี่เลี้ยง
– การพิจารณากิจกรรม การบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 (แบบยั่งยืน : ยาไทย) เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , สนับสนุนวัสดุ

🌱 การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📷 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)