อำเภอจอมบึง ติดตามเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง

<<…อำเภอจอมบึง ติดตามเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…>>

💢 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์  ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึง มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ทีมพี่เลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลแก้มอ้น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตำบลแก้มอ้น จำนวน 15 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางสาวอึ่ง ปิ่นวงษ์เพ็ชร์ บ้านเลขที่ 105 หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
2. นายสาย สีกิ้ว บ้านเลขที่ 119 หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
3. นายต้น ฮวดหนองโพธิ์ บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
4. นายมวน เพียสา บ้านเลขที่ 127/2  หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
5. นายทองคำ พรมพินิจ บ้านเลขที่ 60  หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
6. นายเหมือน ลำเภา บ้านเลขที่ 125  หมู่ 1 ต.แก้มอ้น
7. นางสาวสุวดี มั่นคง บ้านเลขที่ 286  หมู่ 3 ต.แก้มอ้น
8. นายประเสริฐ มั่นคง บ้านเลขที่ 302 หมู่ 3 ต.แก้มอ้น
9. นายสมพงษ์ วันประทุม บ้านเลขที่ 324 หมู่ 3 ต.แก้มอ้น
10. นางจำปา วิเศษสิงห์ บ้านเลขที่ 39  หมู่ 3 ต.แก้มอ้น
11. นางสาวขวัญ ทองศรี บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 8 ต.แก้มอ้น
12. นายสำเริง น้อยใจคง บ้านเลขที่ 95 หมู่ 8 ต.แก้มอ้น
13. นางอ่อน แสงศิลป์ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 8 ต.แก้มอ้น
14. นายอำพล ประดับศรี บ้านเลขที่ 4 หมู่ 8 ต.แก้มอ้น
15. นายอึก ปานกุล บ้านเลขที่ 122 หมู่ 8 ต.แก้มอ้น

🌱 ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

📷 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)