นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 21 ม.ค. 2565

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (แปลงนางอุษา พรานพนัส หมู่ที่ 9 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี)