นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 18 ต.ค. 2564

พช.จอมบึง เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 ส้รางระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น “การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 15 ต.ค. 2564

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab model for quality of life : HLM) ขนาด 3 ไร่ แปลงนายสมควร ทองบางหลวง หมู่ที่ 17 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 12 ต.ค. 2564

พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab model for quality of life : HLM) ขนาด 3 ไร่ แปลงนายสมควร ทองบางหลวง หมู่ที่ 17 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 18 ต.ค. 2564

พช.จอมบึง เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 ส้รางระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น “การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ผ่านระบบ zoom

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]