นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 12 ม.ค. 2566

สพอ.จอมบึง ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🐒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง < [...]