โครงสร้างบุคคลากร

นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร

พัฒนาการอำเภอโชคชัย

นางอัมภา สุดยิ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลด่านเกวียน
และตำบลท่าจะหลุง

นางสาวกรชนก ปัดเกษม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโชคชัย
และตำบลท่าอ่าง

นางสาวอลิสา ศรีศักดิ์มะเริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพลับพลา
และตำบลท่าลาดขาว

นางปิยนาฏ ดวงเทียน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าเยี่ยม
และตำบลกระโทก

นายทรงยศ เชิดกระโทก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลละลมใหม่พัฒนา
และตำบลทุ่งอรุณ

นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
นางอัมภา สุดยิ่ง

นางสาวนภาวรรณ โควาวิเศษสุต

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
นายทรงยศ เชิดกระโทก

นางสาวกนิษฐา พูนเพ็ชร์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
นางปิยนาฏ ดวงเทียน

(Visited 862 times, 1 visits today)