ประวัติความเป็นมา

            ตามหลักฐานศิลปากรปีที่ 1 เล่ม 2488 อักขรนุกรมภูมิศาสตร์ จ.นครราชสีมา "อำเภอโชคชัย" นี้เดิมเป็นด่านเรียกว่า "ด่านกระโทก" เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพมาต่อสู้กับกองทัพของหมื่นเทพพิพิธและได้รับชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็นมณฑล ภาคจังหวัด และได้ยกฐานะด่านกระโทก ขึ้นเป็นอำเภอกระโทก เมื่อ พ.ศ.2449 จวบจนถึงปี พ.ศ.2488 ทางราชการพิจารณาเห็นว่า คำว่า "กระโทก" มีสำเนียงและความหมายไม่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ในอันที่จะให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ และทำการรบได้ชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่า "อำเภอโชคชัย"

อำเภอโชคชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 132 หมู่บ้าน

1. กระโทก (Krathok)
2. พลับพลา (Phlapphla)
3. ท่าอ่าง (Tha Ang)
4. ทุ่งอรุณ (Thung Arun)
5. ท่าลาดขาว (Tha Lat Khao) 
6. ท่าจะหลุง (Tha Chalung)
7. ท่าเยี่ยม (Tha Yiam)
8. โชคชัย (Chok Chai)
9. ละลมใหม่พัฒนา (Lalom Mai Phatthana)
10. ด่านเกวียน (Dan Kwian)

(Visited 4,362 times, 6 visits today)