พช.โชคชัย ดำเนินพิธีมอบโล่สิงห์ทอง และเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 64

 

 

         

 

😊 ที่นี่ อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
📣 พช.โชคชัย ดำเนินพิธีมอบโล่สิงห์ทอง และเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 64

เรียน ผู้บังคับบัญชา
⏩ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอโชคชัย ร่วมการประชุม ดังกล่าว เพื่อแจ้งข้อราชการ และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนรอบเดือนที่ผ่านมา
👉 ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้ดำเนินพิธีการมอบโล่สิงห์ทอง และเม็ดพันธุ์พระราชทาน ฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1. มอบโล่สิงห์ทอง ,เข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ให้กับนายชูศักดิ์ ลอยเลื่อน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564
2. มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ประจำปี 2564 ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย
โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ประธานในที่ประชุม เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
👉 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good 🌏

# พช.โชคชัย
# จปฐ./กชช.2ค
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnershi

(Visited 5 times, 1 visits today)