พช.โชคชัย นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ประจำปี 2564

ที่นี่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
📣 พช.โชคชัย นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ประจำปี 2564
✍ นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย มอบหมายให้นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ /ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโชคชัย/พัฒนาการอำเภอ/เกษตรอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอโชคชัย
👉 นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ประจำปี 2564 ต่อนายนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และคณะฯ จำนวน 14 กิจกรรม
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอโชคชัย ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(otop),โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ,การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดถนน
“เดิน กิน ชิม เที่ยว” /ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📌 การนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
🌍 CDD # กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
🌎 Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)