ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโกศล ชูลำภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน