โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอภิชาติ พิบูลย์

พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่

นางสาววลัยลักษณ์ หนูพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา โปซิว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธณัฐกมล สุขราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ้งตะวัน ไร่ทองรุ้งโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวิไลภรณ์ หนูทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายไทยรัฐ ปานแก้ว

อาสาพัฒนา

(Visited 776 times, 1 visits today)