ประวัติความเป็นมา

อำเภอเชียรใหญ่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่มีหลักฐานแน่ชัดในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่า ท้องที่อำเภอนี้เป็นหัวเมืองฝ่ายขวา ขึ้นอยู่ในเขตปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ เมืองพิเชียร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ในปี พ.ศ. 2440 มีการรวมหัวเมืองฝ่ายขวาในลุ่มน้ำปากพนัง 4 หัวเมือง เข้าด้วยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยซัด (ที่ตั้งอำเภอปากพนังในปัจจุบัน) และที่ตรงตำบลคลองกระบือและตำบลหูล่อง ตั้งเป็นอำเภอเรียกว่า "อำเภอเบี้ยซัด" ทำให้เมืองพิเชียรกลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเบี้ยซัด สำหรับที่ตั้งของเมืองพิเชียร สันนิษฐานว่า เดิมตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปากพนัง ที่บ้านหม่อมราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ณ ปัจจุบัน และเล่ากันว่า ที่ตั้งบ้านพิเชียร มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกกันว่า "บ้านพิเชียรเคียนใหญ่" เรียกสั้น ๆ เป็นภาษาปักษ์ใต้ว่า บ้านเชียรใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอเชียรใหญ่ และยกฐานะเป็น อำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเชียรใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เชียรใหญ่ (1)   (Chian Yai)   10 หมู่บ้าน  
2. ท่าขนาน (3)   (Tha Khanan)   11 หมู่บ้าน  
3. บ้านกลาง (4)   (Ban Klang)   4 หมู่บ้าน  
4. บ้านเนิน (5)   (Ban Noen)   10 หมู่บ้าน  
5. ไสหมาก (6)   (Sai Mak)   11 หมู่บ้าน  
6. ท้องลำเจียก (7)   (Thong Lamchiak)   10 หมู่บ้าน  
7. เสือหึง (10)   (Suea Hueng)   11 หมู่บ้าน  
8. การะเกด (11)   (Karaket)   12 หมู่บ้าน  
9. เขาพระบาท (12)   (Khao Phra Bat)   9 หมู่บ้าน  
10. แม่เจ้าอยู่หัว (13)   (Mae Chao Yu Hua)   10 หมู่บ้าน  
 แผนที่ตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

 

บ้านดอนจิก นครศรีธรรมราช                     ตลาดน้ำอำเภอเชียรใหญ่

 • แม่น้ำปากพนัง-คลองเชียร (วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น สองฝั่งคลอง)
 •  ตลาดริมน้ำอำเภอเชียรใหญ่
 • วัดแม่เจ้าอยู่หัว (พระเจดีย์ศรีธรรมโศกราช และ พระนางเลือดขาว ) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • ศาลหลวงต้นไทร ตำบลการะเกด (คลองชะอวด-แพรกเมือง)
 • วัดเขาพระบาท ตำบลเขาพระบาท
 • เขาแก้ววิเชียร (วัดเชียรเขา)
 • โครงการหลวง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • วัดเภาเคือง (พ่อท่านบุญมี)
 • วัดเทพนิมิต (พ่อท่านหีด ถาวโร) ตำบลท้องลำเจียก
 • วัดบางเนียน (พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่
 • บ้านดอนจิก บ้านบางเหลง บ้านหัวชด บ้านท้องลาน ตำบลท้องลำเจียก (ธรรมชาติทุ่งนา)
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ
(Visited 6,547 times, 4 visits today)