โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอภิชาติ พิบูลย์

พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่

นายอุดร ปลอดใจดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิภาดา โปซิว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธณัฐกมล สุขราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ้งตะวัน ไร่ทองรุ้งโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิไลภรณ์ หนูทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายไทยรัฐ ปานแก้ว

อาสาพัฒนา

(Visited 579 times, 1 visits today)