มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานและเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมิน มชช.

พช.เชียรใหญ่ มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานและเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมิน มชช.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธาน ในการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 10 ราย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
มีเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ในยามประสบภัยพิบัติและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ นายอำเภอเชียรใหญ่ ยังได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผ่านการประเมิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรราช
****************
#เมล็ดพันธุ์พระราชทาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 7 times, 1 visits today)