พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อม แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎋พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อม แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
⏳วันที่ 28 ตุลาคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้พัฒนากรประสานงานประจำตำบล ลงพื้นที่ สำรวจและเตรียมความพร้อม แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
💤โดยการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเลือกแบบแปลนในการขุด พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แก่เจ้าของแปลงให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินของโครงการ ทั้งนี้ อำเภอเชียรใหญ่ มีแปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งหมด 9 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 3 แปลง และ พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 6 แปลง🌾
📌โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
******************
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
🌾เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🏡เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

 

(Visited 10 times, 1 visits today)