พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตฯ

🎯พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตฯ
⏱วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
📍นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ นำทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
📍โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่และคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่าย ตัวแทนภาคประชาชน จัดประชุมวางแผนในการร่วมกันตั้งปณิธานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของกลุ่มและองค์กรต่างๆในชุมชน พร้อมกับสร้างการรับรู้ของคนในชุมชน ให้มีการรวมพลังกันสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการทุจริตในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้ น้อมนำ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตในชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด
#พัฒนาชุมชนใสสะอาด #Anti-corruption
#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🏠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
*เพจข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339421024637322&id=100057082802289&sfnsn=mo

(Visited 13 times, 1 visits today)