พช.เชียรใหญ่ ผนึกพลังชุมชน #น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวพ้นภัยวิกฤต โควิด -19

#พช.เชียรใหญ่ ผนึกพลังชุมชน #น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวพ้นภัยวิกฤต โควิด -19
⏱วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางวิไลภรณ์ หนูทอง พัฒนากรประสานงานประจำตำบล พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
📍ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนครัวเรือนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน พร้อมกับร่วมกันประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ซึ่งผลการประเมิน หมู่บ้าน อยู่ในระดับ “พออยู่ พอกิน ” ซึ่งทางตัวแทนครัวเรือนและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อผนึกกำลัง ในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ครัวเรือนต่างๆในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
📍โดยทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ยังได้ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป🍒
😷#จัดกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
🏠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
🌠สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 5 times, 1 visits today)