ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

วันที่ 08 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
– ติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– เร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ลดอัตราดอกเบี้ยและยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด กรณีสมาชิกกองทุนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
– หามาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19
………………………………………
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
**เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
**เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
**สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 9 times, 1 visits today)