พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางวิภาดา โปซิว พัฒนากรประสานงานประจำตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน” ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่า ตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีปราชญ์ชุมชน ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร พร้อมกับร่วมสาธิตวิธีการแปรรูปปลานิล เช่น เนื้อปลานิลแดดเดียว , ปลานิลใส่อวน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไปรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
#สัมมาชีพชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 5 times, 1 visits today)