ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียรใหญ่

*ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียรใหญ่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
– รับทราบดำเนินงานโครงการสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย งบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารฯ เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ฉบับที่ 4 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารฯ เรื่องการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุน ฉบับที่ 3
พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลาย ตามกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
*สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 10 times, 1 visits today)