ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”
⏰วันที่ 15 มิถุนายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล อสพ. ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายศุภรัตน์ ชูเสือหึง หมู่ที่ 4 ต. เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินจากภายใน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกพืชและต้นไม้ชนิดต่าง เช่น หญ้าแฝก ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นยางนา เป็นต้น ซึ่งอิงตามแนวทางของการปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
📽สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
#ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
#ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 30 times, 1 visits today)