ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง “

🏠พช. เชียรใหญ่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
⭐วันที่ 1 มีนาคม 2564
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้พัฒนากรประสานงานประจำตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ครัวเรือน พร้อมกับมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
☄การจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน
☄การกำหนดแผนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
☄ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและความสุขมวลรวมของชุมชน
ทั้งนี้ครัวเรือนเป้าหมายได้ร่วมกันจัดทำแผนและกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง✨
💦เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
📷สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่/
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 42 times, 1 visits today)