ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

ประชุมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการเครื่อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
-ร่วมกำหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่
-หารือแนวทางในขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการในการร่วมมือแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
-จัดทำมาตรการในการส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ฯลฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
/สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่/

(Visited 8 times, 1 visits today)