ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้พัฒนากรประสานงานประจำตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองทราย ตำบลไสหมากและหมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีทีมวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแนวทางการดำเนินโครงการ อาทิ
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
-แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
*เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
/สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่*

(Visited 15 times, 1 visits today)