ประชุมติดตามหนี้กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้ค้างชำระ โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
-ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ ฉบับที่ 3
-ให้กลุ่มสมาชิกจัดทำแบบแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
ณ . ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 12 times, 1 visits today)