ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.
นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
-พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภททุนหมุนเวียน
-ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเชียรใหญ่
ณ . ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 26 times, 1 visits today)