ร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พช.อำเภอเชียรใหญ่
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดเวทีประชุมตรวจสอบและรับรองผลคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนครัวเรือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บ โดยมติที่ประชุม ทั้ง 10 ตำบลของอำเภอเชียรใหญ่ ยังไม่รับรองข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ปี 2563 โดยเห็นว่าข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บ จึงเห็นควรให้ทางมหาวิยาลัยแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(Visited 15 times, 1 visits today)