ติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563เวลา 09.00น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านไสหมาก ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับผู้นำต้นแบบฯ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการและเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ

(Visited 161 times, 1 visits today)