ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 803 times, 1 visits today)