สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สพอ.เชียรใหญ่ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2562

(Visited 87 times, 1 visits today)