ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชน โครงการนครศรี 4.0

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. น.ส.สุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการนครศรี 4.0 และโครงการ Way of life แก่ผู้ใหญ่บ้าน/ปราชญ์ ในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 61 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหมู่บ้าน

(Visited 162 times, 1 visits today)