กข.คจ. คือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสุกัญญา  รองเดช และนายสิริศักดิ์ ลิมปิยประพันธ์ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ ในการประชุมตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. ซึงการประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี ได้ผู้มีจิตสาธารณะเป็นคณะกรรมการจำนวน 1 ชุด พร้อมร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

(Visited 43 times, 1 visits today)