จิ้งหรีดนายทั่ง ขึ้นทะเบียน OTOP

วันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท ยื่นขอจดทะเบียน “จิ้งหรีดคั่วพร้อมทาน” ตรานายทั่ง เป็นสินค้า OTOP อำเภอเชียรใหญ่

(Visited 123 times, 1 visits today)