ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพ.สม)

วันที่ 21 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนายสิริศักดิ์ ลิมปิยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพ.สม.) ณ อาคารเอนกประสงค์บ้างบางคู หมู่ที่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 39 times, 1 visits today)