นางสาวอภิชาติ พิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช